Wilujeng dinten guru 2019


Ahmad Rois (Pak Raes)
lebet pandangan masyarakat Jawi tradisional, sacara sosio-kultural guru ngrupikaken mukawis profesi ingkang ingkang dibektosi. Hal niki terungkap saking tembung “guru” ingkang lebet basa Jawi miturut keradin basa utawi jarwa dhosok ngrupikaken kandhapan saking digugu lan dipuntedhak (dipuntumut uga dipuntuladha). Bertolak saking keradin basa punika, mila guru ngrupikaken pribadi uga profesi ingkang dipunbektosi lebet masyarakat Jawi tradisional. piyambake sedaya dados panutan uga tuladha kunjuk masyarakat amargi nggadhahi keahlian, kesagedan, uga pandamel ingkang prayogi konjuk dipundadosaken teladan. sarehdenten punika, konjuk dados guru seseorang kedah ngebaki sawilangan kriteria konjuk ngebaki gambaran ideal saking masyarakat Jawi tradisional punika.
Pujangga Keraton Surakarta Raden Ngabehi Ranggawarsita lebet Wirid Hidayat jatos nyeratak

 1. bangsaning awirya (orang yang berkedudukan/ jabatan),
 2. bangsaning agama (para ulama ahli kitab),
 3. bangsaning atapa (para pendeta yang senang bertapa),
 4. bangsaning sujana (orang yang memiiki kelebihan dan menjadi orang baik),
 5. bangsaning aguna (para cerdik pandai yang memiliki keahlian tertentu),
 6. bangsaning prawira (prajurit yang masih memiliki ketenaran dalam olah keprajuritan),
 7. bangsaning supunya (orang kaya yang masih memiliki keberuntungan), dan
 8. bangsaning susatya (kaum petani yang rajin dan telaten).

satiyang guru kedah nggadhahi kesagedan lebet wolu hal, yaiku:

 1. paramasastra (memiliki kemampuan dalam bidang sastra),
 2. paramakawi (memiliki kemampuan dalam bahasa Kawi),
 3. mardibasa (mampu berbahasa dengan baik),
 4. mardawalagu (mampu membawakan lagu dengan luwes),
 5. hawicarita (memiliki kemampuan tutur/bercerita yang baik),
 6. mandraguna (memiliki keahlian dan ketrampilan),
 7. nawungkrida (cerdas dalam menangkap “tanda-tanda alam dan zaman”, dan
 8. sambegana (selalu ingat, tidak pelupa).

lebet hubunganipun kaliyan murid, guru ugi dituntut konjuk

 1. asih ing murid (asih kepada murid; dianggap sebagai anak dan cucu sendiri),
 2. telaten pamulange (telaten dalam memberikan pelajaran),
 3. lumuh ing pamrih (tidak memiliki pamrih, kecuali untuk tujuan kemajuan murid),
 4. tanggap ing sasmita (mampu menangkap keinginan murid),
 5. sepen ing panggrayangan (tidak membuat murid berprasangka),
 6. ora ambalekaken patakon (mampu memberikan jawaban),
 7. ora ngendak kagunan (tidak meremehkan murid), dan
 8. ora amburu aleman (tidak mengunggul-unggulkan kepandaiannya).

konjuk dados guru ingkang sae (utami), satiyang guru kedah

 1. mulus ing sarira (tidak cacat),
 2. alus ing wicara (halus dalam bertutur kata),
 3. jatmika ing solah (bersahaja dalam perilaku),
 4. antepan bebudene (memiliki kepribadian yang mantap),
 5. paramarta lelabuhane (tulus dalam pengabdian),
 6. patitis nalare (cerdas),
 7. becik labete (berkelakuan baik),
 8. ora duwe pakareman (tidak memiliki kesenangan yang dapat menistakan kedudukannya)